Adalet Bakanlığı
Konya HSYK ve Bakanlık Muhabere Bürosu
Büro Görevlileri
Cumhuriyet Başsavcısı: 1
C. Başsavcı Vekili: 3
Yazıişleri Müdürü: 1
Zabıt Katibi: 8
Yardımcı Personel: 1
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak soruşturma bürosu kalem personeli ile görüşebilirsiniz.

Bu büro tarafından;

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki yazışmalar hazırlanır, Cumhuriyet Başsavcısına sunulur; süreli evrak takip edilerek işlemleri zamanında tamamlanması sağlanır.
• Konya Cumhuriyet Başsavcısı tarafından, diğer Bakanlıklar, Yüksek Yargı Organları, Genelkurmay, Valilik, Üniversiteler ve Belediye Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla doğrudan yapılan yazışmalar yürütülür.
• Adalet Bakanlığınca takip edilen soruşturma evrakı ve mah-keme dosyaları hakkında bilgi alınarak belli zamanlarda Ba-kanlığa sunulur.
• Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerle ilgili tüm yazışmalar yü-rütülür.
• Merkez ve bağlı Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet baş-savcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları ile ataması Bakanlıkça yapılan memurlara ait özlük işleri takip dosyaları tutulur.
• Adalet Bakanlığı ve Konya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan gelen atama-nakil işlemleri ile ilgili yazışmalar yapılır.
• Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hazırlanan iç genelgeler ve işbölümü cetvelleri ilgililere tebliğ edilerek özel kartonunda saklanır. Sonradan atanan Cumhuriyet savcılarına iç genelgeler, son işbölümü cetveli ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Çalışma Esas ve İlkeleri Hakkındaki Yönergeden birer suret verilir.
• Hâkim–Cumhuriyet savcısı adaylarının Cumhuriyet başsav-cılığına ilişkini işlemleri yapılır.
• Avukat stajyerlerinin, Cumhuriyet Başsavcılığında yaptıkları staj işlemleri takip edilir.
• Noter ve icra müdürlerinin izin, hastalık, teminat ve yemin işlemlerine ilişkin yazışmalar yapılır.
• Noterlik ve icra müdürlüklerinin yıllık ve ara teftiş işlemleri takip edilir.
• Tüm denetimlerin zamanında yapılıp yapılmadığı kayıtlardan kontrol edilerek, yapılan denetim sonunda düzenlenen raporlar mahsus kartonlarında muhafaza edilir ve gerekli diğer işlemler yapılır.
• Konya ve bağlı adliyelerinin, bankalarda mevcut para du-rumlarının aylık dönemler halinde Adalet Bakanlığı’na bildi-rilmesi sağlanır.
• Cumhuriyet Başsavcılığının, birim ve bürolarında çalışan tüm personele ait kayıt ve listeler tutulur.
• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlı-ğı’nca gönderilen genelgelerin dağıtım, tasnif ve saklama iş-lemleri yapılır.
• Hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve noterlerin görevleri ile ilgili işledikleri suçlardan dolayı hazırlanan fezlekelerin arşivlenmesi sağlanır.
• HSYK ve Bakanlık soruşturmalarının kalem muameleleri yürütülür.
• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu ve Ada-let Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan olağan de-netimler sonunda düzenlenen öneriler listesi ilgililere tebliğ edilir ve arşivlenir.
• Gelen evrak bürosundan gönderilen veya diğer birimlerden intikal eden evrak teslim alınır. Gizli kaşesi taşıyanlar veya isme yazılı olanlar dışında kalan zarflar açılır. Gizli veya isme yazılı olanlar açılmadan ilgilisine veya Cumhuriyet Başsavcı-sına sunulur.
• Açılan evrak tasnif edilir. Yapılan iş bölümüne göre doğru-dan Cumhuriyet başsavcı vekillerinin görev alanına giren ve özellik arz etmeyen olağan yazışma evrakı, kaydı yapıldıktan sonra ilgili Cumhuriyet başsavcı vekiline tevdi edilir.
• Doğrudan Cumhuriyet Başsavcısına sunulan evraktan, ilgili büro veya kaleme havale edilenlerin zimmet karşılığı teslimi sağlanır.
• Soruşturma Büroları, İnfaz Bürosu, İdarî İşler Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından Cumhuriyet Başsavcısı adına ve diğer makamlara hitaben hazırlanacak olan yazılar iki suret olarak yazılır, bir sureti ilgililer tarafından paraflanarak, Cumhuriyet Başsavcısına imzalattırılmak sûretiyle Bakanlık Muhabere Kalemine teslim edilir.
• Cumhuriyet savcıları tarafından kendi özlük işleriyle ilgili Cumhuriyet başsavcısının imzasını taşıyacak evrak düzenlen-mez. Bu tür evraklar Cumhuriyet savcısının imzası ile Cumhuriyet başsavcısına sunulmak üzere Bakanlık Muhabere Kalemine intikal ettirilir; sonraki yazışmalar bu büro tarafından yapılır.
• Görevli Cumhuriyet savcısının herhangi bir nedenle (hasta-lık, izin, vb.) görevinden ayrılması halinde, hizmetin aksama-dan yürütülebilmesi açısından, yerine ilgili Cumhuriyet baş-savcı vekili tarafından görevlendirme yapılması için gerekli işlemler yapılır.
• Cumhuriyet Savcılarına ait nöbet izinlerinin takibi yapılarak mahsus kartonunda muhafaza edilir.
• Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden gönderilen, tercüme, suçluların iadesi, çocuk kaçırma, yurtdışı nafaka alacakları ve tebligat evrakının gereği yapılır, ilgili belge ve dokümanlar Bakanlığa sunulmak üzere hazırlanır.
• Cumhuriyet başsavcı vekilleri tarafından düzenlenen, Konya Cumhuriyet savcılarının aylık nöbet çizelgeleri yazılır. Bağlı Cumhuriyet savcılarının nöbet cetvelleri Cumhuriyet başsavcısının onayına sunulur.
• Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler uyarınca belirli aralıklar halinde haklarında bilgi istenilen suçlar, şüpheli sayıları ve diğer bilgiler düzenli olarak hazırlanır Bakanlığa sunulur.
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu veya İn-san Haklarını İnceleme Komisyonu’na verilen ve Bakanlık kanalıyla gönderilen adlî şikâyetlere ilişkin soruşturmaların yürütülmesi ve sonucunun Bakanlığa sunulması hususlarındaki kalem işlemleri yapılır.
• Cumhuriyet başsavcı vekilleri tarafından yapılan; Merkez ve bağlı İlçe Cumhuriyet savcıları ile tüm Ceza İnfaz Kurumları personeli hakkındaki disiplin soruşturmaları, Noterlerin yer değişikliği işlemleri, Milletvekilleri hakkındaki soruşturmalar, 982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan işlerle il-gili kalem hizmetleri yürütülür.
• Cumhuriyet Başsavcılığı personelinin mesaiye devamı ile il-gili soruşturmalarda gerekli yazışmalar yapılır.
• Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönetimindeki, Ceza İnfaz Kurumları ile ilgili iç yazışmalar yapılır.
• Cumhuriyet başsavcı vekillerine ait görevin gerektirdiği her türlü yazışmalar ile Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet başsavcı vekilleri tarafından verilecek diğer görevler yerine getirilir.
• Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen diğer görevler ye-rine getirilir.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.