Adalet Bakanlığı
Konya Talimat Bürosu
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak ilgili büro kalem personeli ile görüşebilirsiniz.

Bu büro tarafından;


• Başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen soruşturma evrakına ilişkin (Basın Suçları Soruşturmaları dahil), bir işlem ve eylem yapılmasını içeren (ifade, savunma, ön ödeme, adlî rapor, eşya teslimi, bilirkişi incelemesi, tercüme ve benzeri) evrakın talimat defterine kaydı yapılır. Cumhuriyet savcısının tensibine göre talimat evrakı, kolluğa gönderilmek ya da bizzat yerine getirilmek sûretiyle tamamlanır.
• Talimat, ekindeki evrak veya belge üzerinde bilirkişi incele-mesi veya tercüme yaptırılmasına yönelik bir talebi içeriyorsa, bu durumda bilirkişiler, Cumhuriyet savcısı tarafından, Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilen ve onaylanarak ilgili birimlere dağıtılan bilirkişi listesinden yararlanılarak belirlenir.
• Gerekçesi gösterilmek sûretiyle zorunluluk halinde listede yer almayan kişiler de bilirkişi olarak atanabilirler. İncelemeye ta-bi tutulacak olan evrak bilirkişiye, Cumhuriyet savcısı tarafın-dan usulüne uygun olarak yemini (Komisyonca yemin yaptırılan bilirkişiler hariç) yaptırıldıktan sonra ve zimmetle teslim edilir.
• Bilirkişi veya tercüme ücreti, yapılan işin kapsam ve niteliği, ekonomik koşullar ve bütçe olanakları nazara alınarak ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından belirlenir, buna dair sarf kararı yazılarak evrakına eklenir.
• Bu şekilde ikmali sağlanan veya yerine getirilmesi mümkün olmayan talimat evrakı, kayıtları kapatılarak mahalline iade edilir.
• Ön ödeme önerileri için de aynı işlemler yapılır.
• Büroda görevli Cumhuriyet savcıları talimatlar ile ilgili işlem-lerde Çocuk Cumhuriyet savcısı sıfatı ile de görev yapar.
• Başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen soruştur-maya ait;
- CMK’nun 90 ila 98 maddeleri arasında düzenlenen yaka-lama ve gözaltı,
- CMK’nun 116 ila 134 maddeleri arasında düzenlenen arama ve el koymaya dair koruma tedbirlerine ilişkin tüm işlemler, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde Nöbetçi Cumhuriyet savcıları tarafından nöbet esasına göre yerine getirilir.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.