Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 Yılı Tercüman Listesi Başvuru İlanı
  11.10.2022

  İ L Â N

   

   

                          04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesine dayanılarak hazırlanan 28578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesince ve Ceza Muhakemesi Kanunu 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak, Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2023 yılı tercüman listesine başvurmak için başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir..

   

                          BAŞVURU ŞARTLARI :

   

                          a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

                          b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

                          c) En az ilkokul mezunu olmak,

                          ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak,

                          d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

                          e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,

                          f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

                          g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

   

                          BAŞVURU USULÜ :

   

                          Başvuru Yeri : Başvurular Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımıza veya Başkanlığımıza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen yapılacaktır. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri UYAP'tan ve fiziken Başkanlığımıza ulaştırılır.

   

                          Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 14 Ekim 2022 tarihinde başlayıp, 31  Ekim 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

                         

   

                         

                          BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

                           

                          a) T.C. Kimlik numarası beyanı ( kimlik fotokopisi) veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,

                          b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

                          c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

                          ç) Bir adet vesikalık fotoğraf

                          d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

                          e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğuna dair belge, (Çalıştığı, bağlı bulunduğu veya emekli olduğu kurum ve kuruluşlardan temin edilecek.)

                                     

              NOT :Komisyonumuzca bir önceki yıla ait bilirkişi listesinde kayıtlı olanlar sadece (b,ç ve e) bentlerinde belirtilen belgeleri ve başvuru formunu ibraz edeceklerdir.       

   

                          BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

   

                          1) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2022 tarihine kadar değerlendirilerek Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Yönetmeliğin 6. maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

                          2) Talepleri uygun görülenlerin listesi en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

   

                          YEMİN :

   

                          Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp, yeniden kabul edilenlere İlk Derece Mahkemesi İl Adli Yargı Adalet Komisyonunca 15 Aralık 2022 tarihinde saat 14.30’da 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 202 inci maddesi uyarınca Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Konya Adliyesi Mavi Salonda (C Blok 3. Kat) yemin ettirilecektir. (2022 Yılı Tercüman Listesinde kayıtlı olanlar yemin törenine katılmayacaklardır.)

   

                         

   

                          LİSTELERİN İLANI :

   

                          Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2022 tarihine kadar www.konya.adalet.gov.tr adresinde ve Adliye divanhanesine asılarak yayımlanacaktır.

                          İlan olunur. 11.10.2022

   

   

  EK:

  1-Başvuru Formu (Tıklayınız)

  2-Dil Beyanı (Tıklayınız)

  Adres

  Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. No: 63 KARATAY / KONYA

  Telefon

  0332 221 31 00

  Faks 0332 221 32 45

  E-Posta

  konyacbsisaretadalet.gov.tr