Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

             ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN (ADM) KURULUŞU:

        10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevlerinin sayıldığı 41 inci maddesinin (n) ve (o) bentleri uyarınca bir kısım görevleri yapmak üzere kurulan ve bugüne kadar faaliyet gösteren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 63 Numaralı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  kapsamında adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmetlerini sunmak üzere Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Cumhuriyet Başsavcılığının gözetim ve denetiminde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri (ADM) kurulmuştur.                                                                           


             HEDEFLERİMİZ:

             Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin kurulmasıyla birlikte; suç mağdurlarının tamamına yönelik etkin bir bilgilendirme ve yönlendirme sistemi kurulması,  müdürlük bünyesinde çalışan uzmanlar aracılığıyla sağlanan psiko-sosyal destek faaliyetlerinin Cumhuriyet başsavcılıkları, ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi, hizmet sunumuna ilişkin standartların geliştirilerek, vaka yönetiminin uygulandığı, adli görüşme odalarının kullanıldığı etkin bir sistemin kurulması hedeflenmiştir.


              ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ADM) BÜROLARI:

             Müdürlükler bünyesinde, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Ceza Yargılaması Destek Bürosu ve Hukuk Yargılaması Destek Bürosu yer almaktadır.

   

             BÜROLARIN GÖREVLERİ:

            Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu; Adli sisteme dahil olmuş veya olmamış tüm suç mağdurlarına adli süreç ile hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca, mağdurlara, müdürlüğün hizmet alanı dışında yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanabilmeleri amacıyla ilgili kurum veya kuruluşa yönlendirme hizmeti de sunulmaktadır.

             Kırılgan Grup Destek Bürosu; Hizmet sunumunda uzmanın insiyatif aldığı, bireysel değerlendirme, adli destek planı, vaka yönetimi ve takip programı gibi mevcut uygulamada yer almayan yeni hizmet ve kavramları adli sürece katan bürodur. Bireysel değerlendirme, adli sisteme dahil olan çocuklar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların mağdurları, aile içi şiddet mağdurları, terör suçları mağdurları, insan ticareti suçu mağdurları ile uzmanlar tarafından yapılacak ön değerlendirme sonrasında kadın, yaşlı ve engelli mağdurlar ile etkin bir desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen mağdurlar hakkında yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba girdiği tespit edilen mağdurlara yönelik hizmetlerin sistematik bir şekilde ve zamanında sunulabilmesi için gerekli planlama, uygulama, izleme ve koordinasyon işlemlerinin tek bir adli destek görevlisi tarafından etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla vaka yönetimi uygulanmaktadır. Vaka yönetimi suçun etkileri sebebiyle ağır travma yaşayan, ağır bir cinsel saldırıya veya istismara maruz kalan, yaşı veya cinsiyeti nedeniyle suçtan daha fazla etkilenen, aile veya diğer sosyal çevre desteğinden yoksun olan mağdurlar hakkında uygulanmaktadır. Bireysel değerlendirme sürecinden sonra kırılgan gruba girdiği tespit edilen mağdurlar hakkında, alınması gereken tedbirler ve sunulması gereken hizmetlere ilişkin önerilerin yer aldığı adli destek planı adli destek görevlileri tarafından hazırlanmaktadır.

             Ceza Yargılaması Destek Bürosu;  Çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerine yönelik sağlanan duruşma esnasında mağdurun yanında bulunma ve gerekli hallerde sosyal inceleme raporu hazırlamak gibi uzman desteği Cumhuriyet başsavcılıklarına ve tüm ceza mahkemelerine genişletilmiştir. Bu sayede ceza yargılaması sürecinin tamamında uzmanlardan etkin şekilde yararlanılarak, mağdurların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesinin yanı sıra uzmanın bilgi, beceri ve tecrübesinin adli sürece dahil edilmesiyle delil kalitesinin arttırılması sağlanmış olacaktır.

             Hukuk Yargılaması Destek Bürosu;  Aile mahkemelerine yönelik sağlanan, gerekli hallerde uzman görüşü almak üzere hazırlanan sosyal inceleme raporları ve duruşmalarda gerektiği hallerde uzman eşliğinde beyanda bulunma hizmetleri, ihtiyaç duyulan tüm hukuk mahkemelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Kurulan müdürlükler sayesinde özellikle aile mahkemesi olmayan yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan asliye hukuk mahkemelerinin de uzman desteğinden etkin şekilde faydalanması sağlanmaktadır.

   

          Konya Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde; 1 müdür, 4 pedagog, 8 psikolog, 9 sosyal çalışmacı ve 3 zabıt kâtibi görev yapmaktadır.

   

  Adres

  Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. No: 63 KARATAY / KONYA

  Telefon

  0332 221 31 00

  Faks 0332 221 32 45

  E-Posta

  konyacbsisaretadalet.gov.tr